Mona Enayat leitete 2011 eine Sommerwerkstatt.

Mona Enayat

Prager Straße 167b
04299 Leipzig

E-Mail: enayat14@googlemail.com
Website: www.mona-ragy-enayat.de

Aktuelle Kurse mit Mona Enayat

Kurshistorie von Mona Enayat (ab 2013)